Raporlar

Zeynep Oduncu’dan Sayıştay Raporları Üzerinden Soru Önergeleri

Zeynep Oduncu’dan Sayıştay Raporları Üzerinden Soru Önergeleri

HEDEP Batman Milletvekili Zeynep Oduncu’nun Ankara Kahramankazan Belediyesi ve Ankara Keçiören Belediyesi 2022 sayıştay raporları doğrultusunda hazırladığı soru önergeleri- akarhaber

KAHRAMANKAZAN BELEDİYESİ SORU ÖNERGESİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıda belirtilen sorularımın İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından Anayasanın 98. ve TBMM İçtüzüğünün 96. ve 99. Maddeleri uyarınca yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.
                                                                                              Zeynep ODUNCU Batman Milletvekili

Ankara Kahramankazan Belediyesi 2022 yılı Sayıştay Denetim Raporuna göre belediyede çok sayıda mevzuata aykırılık tespit edilmiştir. Sayıştay raporunda;

Kurumun sahip olduğu taşınmazlarına ilişkin olarak, 250 Arazi ve Arsalar, 251 Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri ve 252 Binalar Hesabının Taşınmaz İcmal Cetvelindeki kayıtlı değerleri ile bilançoda yer alan değerlerinin uyumlu olmadıkları görülmüştür.

Belediye’nin iktisadi faaliyetleri dışında yürüttüğü hizmetler kapsamında yapmış olduğu giderlere ilişkin olarak ödenen Katma Değer Vergilerinin giderleştirilmesi veya aktifleştirilmesi gerekirken indirim konusu yapıldığı görülmüştür.

İdarenin, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre ihale edilen ve sözleşme ile yüklenim altına girdiği yükümlülüklerine ilişkin tutarların 920 Gider Taahhütleri Hesabı ve 921 Gider Taahhütleri Karşılığı Hesaplarına kaydedilmediği ve söz konusu yükümlüklerle ilgili taahhüt kartlarının düzenlenmediği tespit edilmiştir.

Bankalardan uzun vadeli olarak alınan krediye ilişkin hesaplanan faiz tutarlarının, ödenecek hale gelmediği halde gider tahakkuku yapılarak muhasebe kayıtlarında ve mali tablolarda yer alması sağlanmıştır.

Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere Kamu kurum ve kuruluşları tarafından İdareye tahsis edilen taşınmazların muhasebe kayıtlarına alınmadığı görülmüştür.

Tesis Makine ve Cihazlar Hesabının alt detay kodlarında izlenmesi gereken maddi duran varlıkların muhtelif hesaplarda izlendiği görülmüştür.

Belediye tarafından amatör spor kulüplerine nakdi yardımlarda bulunulmuştur. Ancak, yardımların amacına ve mevzuata uygun bir şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin yeterli izleme çalışması yapılmamıştır.

Belediye başkanı tarafından kullanılması gereken temsil ve ağırlama giderleri bütçesi, belediye başkanından onay alınmadan ve yetki devri yapılmadan özel kalem müdürlüğü ve diğer müdürlükler tarafından kullanıldığı tespit edilmiştir.

Kurumda kamu ihale mevzuatı kapsamında doğrudan temin usulü ile birçok yapım, bakım ve onarım işi gerçekleştirildiği halde bu işlere ilişkin olarak yüklenici ile idare arasında bir sözleşme düzenlenmemiştir.

Kurumda kamu ihale mevzuatı kapsamında doğrudan temin usulü ile birçok yapım, bakım ve onarım işi gerçekleştirildiği halde bu işlere ilişkin olarak yüklenici ile idare arasında bir sözleşme düzenlenmemiştir.

Doğrudan temin usulü ile yapılan mal alımlarında, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 62’nci maddesinin (ı) bendinde öngörülen %10’luk sınırın aşılmış olmasına rağmen, aşan kısım için Kamu İhale Kurulundan uygun görüş alınmamıştır.

Gecekondu Kanunu gereğince oluşturulan fona ait gelirlerin mevzuata aykırı bir şekilde kullanıldığı tespit edilmiştir.

Belediye Kanunu’na göre görev ve yetki alanında olmadığı halde, idari görevlere ilişkin bazı konular belediye meclisi gündemine alınıp görüşülmekte, alınan kararlar da uygulanmak üzere ilgili idari birimlere gönderilmektedir.

Bu bağlamda;
1- Kurum taşınmazlarının bilanço değerleri ile taşınmaz icmal cetveli değerleri arasında uyumsuzluk olmasının sebebi nedir?
2- Devreden katma değer vergisi hesabı neden gerçek durumu yansıtmamaktadır?
3- Gider taahhütleri ve gider taahhütleri karşılığı hesapları neden kullanılmamıştır?
4- Tahakkuk etmemiş olan banka kredi faizleri neden gider tahakkukları hesabına kaydedilmemiştir?
5- Muhasebe kayıtları neden yapılmamıştır?
6- Taşınır kapsamında bulunan tesislerin, tesis makine ve cihazlar hesabı yerine neden muhtelif hesaplar kaydedilmiştir?
7- Amatör Spor Kulüplerine Belediye bütçesinden yapılan nakdi yardımlar mevzuata uygun şekilde yapılmamasının gerekçesi nedir?
8- Belediye Başkanlık Makamı İçin Ayrılan temsil ağırlama giderleri bütçesinin, belediye başkanından onay alınmadan kullanılmış olmasının gerekçesi nedir?
9- Doğrudan temin yöntemi ile yapılan mal alımlarında belirlenen üst sınırın aşılmış olmasının gerekçesi nedir?
10- Gecekondu fonu neden amacı dışında kullanılmıştır?
11- Görev alanıyla ilgili olmayan konuların Belediye Meclisinde görüşülmesinin sebebi nedir?

KEÇİÖREN BELEDİYESİ SORU ÖNERGESİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıda belirtilen sorularımın İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından Anayasanın 98. ve TBMM İçtüzüğünün 96. ve 99. Maddeleri uyarınca yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.
                                                                                              Zeynep ODUNCU Batman Milletvekili

Ankara Keçiören Belediyesi 2022 yılı Sayıştay Denetim Raporuna göre belediyede çok sayıda mevzuata aykırılık tespit edilmiştir. Sayıştay raporunda;

Kurumun muhasebe kayıtlarının incelenmesinde; nakit yetersizliğinden dolayı 320- Bütçe Emanetleri Hesabına kaydedilen bütçe giderlerinin ilgililere ödenmesi aşamasında 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nde belirlenen öncelik sırasına uyulmadığı tespit edilmiştir.

Belediyenin yetki ve sorumluluk alanı içindeki bazı iş yerlerinin Çevre Temizlik Vergisi tahakkuku ve tahsilatının yapılmadığı görülmüştür. Kurum tarafından tahakkuk kayıtları yapılan bazı gelirlerin tahsilat oranlarının düşük olduğu tespit edilmiştir.

İdare tarafından kiraya verilen iş yerlerinin bir kısmı için çevre temizlik vergisinin tahakkuku ve tahsilatı yapılmadığı görülmüştür.

Büyükşehir Belediyesi tarafından araç park yerlerinin işletilmesinden elde edilen gelirlerden ilçe belediyelerine gönderilmesi gereken paya ilişkin alacağın tahsili için gerekli takip ve başvuru yollarının kullanılmadığı tespit edilmiştir.

Belediye bünyesinde yapılan incelemeler neticesinde, zorunlu ve ivedi olmayan giderler için kredi açılmak suretiyle mal ve hizmetin alındığı ve mutemetlerin kredi ödeme talimatı düzenlemeden ödemeyi elden ödeyerek gerçekleştirdikleri görülmüştür.

Belediyenin mülkiyetinde, yönetiminde veya kullanımında bulunan taşınmazların cins tashihlerinin yapılmadığı görülmüştür.

İdarenin bazı taşınmazları, kiralama ihalesi yapılmadan ecrimisil alınarak kullandırılmaktadır.
Belediyenin 2022 yılı gelir tarifesinde Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsat Harcına ilişkin herhangi bir kaleme yer verilmediği tespit edilmiştir.

Belediye gelir hesapları ve tarife cetvellerinin incelenmesi sonucunda; Kurum tarafından sunulan çeşitli hizmetlerden öğretmenlerin ve sağlık çalışanlarının mevzuata aykırı olarak ücretsiz yararlandığı tespit edilmiştir.

Belediyede çalışan işçilerin sosyal hakları olan yıllık ücretli izinlerinin zamanında düzenli olarak kullandırılmadığı ve bu nedenle birikmiş yıllık izin sürelerinin bulunduğu görülmüştür.

Keçiören Belediyesi ile Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (BEMBİR-SEN) arasında akdedilen ve 2022-2023 yıllarını kapsayan sosyal denge tazminatı ödenmesine ilişkin sözleşmeye sözleşmenin konusu olmayan ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’na aykırılık oluşturan hükümler konulmuştur.

Bu bağlamda;
1- Bütçe emanetleri hesabında kayıtlı tutarların muhasebe kayıtlarına alındığı sıraya göre ödenmemesinin gerekçesi nedir?
2- Belediye sınırları içerisinde bunulan bazı işyerlerinden çevre temizlik vergisi alınmamasının gerekçesi nedir?
3- Bazı gelir kalemlerinin tahakkuk tahsilat oranının düşük olmasının gerekçesi nedir?
4- İdare tarafından kiraya verilen iş yerlerinin bazıları için çevre temizlik vergisinin tahakkuk ettirilmemesinin sebebi nedir?
5- Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen otoparklardan elde edilen gelirlerden alınması gereken payların takip ve tahsilinin yapılmamasının gerekçesi nedir?
6- Ön ödeme kapsamında açılan kredilerden bir kısmının olağan giderler için kullanılmasının gerekçesi nedir?
7- Taşınmazların cins tashihlerinin yapılmamasının gerekçesi nedir?
8- Tatil günlerinde çalışma ruhsat harcının gelir tarifesinde belirlenmemiş olmasının gerekçesi nedir?
9- Belediye tarafından sunulan çeşitli hizmetlerde bazı meslek gruplarına ücretsiz tarife uygulanmasının gerekçesi nedir?
10- İşçilerin kanunda belirtilen yıllık izinlerinin kullandırılmamasının gerekçesi nedir?
11- Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesine konusu dışında hükümler konulmasının gerekçesi nedir?

Daha Fazla Göster
Başa dön tuşu
Yandex.Metrica