Raporlar

Torba Kanun TBMM Genel Kurulunda yasalaştı

Torba Kanun TBMM Genel Kurulunda yasalaştı

Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren “Torba Yasa” teklifi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Kabul edilen yasaya göre, öğrenim kredisi borçlarının faizleri silinecek – akarhaber

TBMM Genel Kurulu’nda, ‘Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ görüşülerek kabul edildi. Kabul edilen04 teklife göre; yenilenebilir enerjide vergi muafiyeti 25 kilowatttan 50 kilowatta çıkarılıyor. Elektrik Piyasası Kanunu uyarınca lisanssız yürütülebilecek faaliyetler kapsamında yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik enerjisi üretimi amacıyla, sahibi oldukları veya kiraladıkları konutların çatı ve/veya cephelerinde kurdukları kurulu gücü azami 50 kilowatta kadar (50 kilowatt dahil) olan (kat maliklerince ana gayrimenkulün ortak elektrik enerjisi ihtiyacının karşılanması amacıyla kurulan dahil) yalnızca bir üretim tesisinden üretilen elektrik enerjisinin ihtiyaç fazlasını, son kaynak tedarik şirketine satanlar gelir vergisinden muaf olacak.

YEMEK PARALARININ NAKİT ÖDENMESİ HALİNDE VERGİDEN İSTİSNA OLACAK

Gelir vergisinden istisnalar kapsamında; iş verenlerce, iş yerinde veya müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda çalışılan günlere ait bir günlük yemek bedelinin 51 TL’yi aşmayan kısmı, istisna kapsamında olacak. Ödemenin bu tutarı aşması halinde aşan kısım ile bu amaçla sağlanan diğer menfaatler, ücret olarak vergilendirilecek. Aynı şekilde; iş verenlerce çalışanların 1000 TL’ye kadar elektrik, doğal gaz ve ısınma giderlerin ödenmesi amacıyla sağlanan menfaatler gelir vergisinden istisna edilecek ve bu ödemelerin sigorta prim kesintisine tabi tutulmaması sağlanacak.

MASKE CEZALARI SİLİNİYOR

Kovid-19 salgın hastalığının yayılmasını önlemek amacıyla 11 Mart 2020 tarihinden itibaren alınan tedbirlerin ihlal edilmesi sebebiyle verilen idari para cezalarının tahsilinden vazgeçilmesi amaçlanıyor. Yine salgın sebebiyle ödenen kısa çalışma ödeneği ile nakdi ücret desteği ödemelerinde hatalı işlemlerden kaynaklanan tüm fazla ödemelerin terkin kapsamına alınması öngörülüyor. Yurt dışında yapılan inşaat, onarım, montaj işleri ile teknik hizmetlerde çalışan hizmet erbabına, fiilen yurt dışındaki çalışmaları karşılığı iş verenin yurt dışı kazançlarından karşılanarak yapılan ücret ödemeleri gelir vergisinden istisna tutulacak.

Bireysel katılım yatırımcısı tam mükellef gerçek kişiler, iktisap ettikleri tam mükellef anonim şirketlere ait iştirak hisselerini, en az 2 yıl elde tutmaları şartıyla Vergi Usul Kanunu’nun değerlemeye ait hükümlerine göre hesapladıkları hisselerin tutarlarının yüzde 75’ini yıllık beyannamelerine konu kazanç ve iratlarından hisselerin iktisap edildiği dönemde indirebileceklerine yönelik düzenleme, 31 Aralık 2027’ye uzatılacak.

KYK KREDİ BORÇ FAİZLERİ SİLİNECEK

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanunu’nda yapılan değişiklikle, öğrenim kredisi alanlar, borçlarının sadece ana para kısmını ödeyecek. Öğrenim kurumundan mezun olan ya da herhangi bir nedenle öğretim kurumuyla ilişiği kesilenler, 2 yıl sonra başlamak üzere kredi aldığı kadar sürede ve aylık dönemler halinde borcunu ödeyecek. Borçlu, borcunu erteleme talebinde bulunduğunda, borçlunun çalışmadığının SGK’dan teyit edilmesi halinde, ilk yıl herhangi bir ilave olmadan sonraki yıllarda ise her yıl için verilen miktara yüzde 10 eklenerek kredi borcu hesaplanacak. Ancak ilgili yılda TÜFE’nin yüzde 10’dan az olması halinde bu oran uygulanacak. Erteleme işlemi en fazla üç defa yapılabilecek. Maddi veya hukuki nedenlerle takibinde yarar bulunmayan ve yılları bütçe kanunlarında gösterilen miktarları aşmayan kredi borçları terkin edilecek. Katkı kredisi borcu ödemelerinde de bu esaslar uygulanacak.

Öğrenimi sırasında veya öğrenimden sonra ölenlerin veya yüzde 90 ve üzeri engel sahibi oldukları tam teşekküllü bir hastanenin sağlık kurulu tarafından tespit edilenlerin kalan borçları terkin edilecek. Kredi alan veya kredi borcunun ödeme zamanı henüz başlamamış kişilere, öğrenim ve katkı kredisi olarak verilen tutarlara endeks hesaplanmayacak. Kredi geri ödemesi süren veya borçları vergi dairesine takip için bildirilmiş olan kişilere, öğrenim ve katkı kredisi olarak verilen tutarlara ilave edilmiş endeks tutarları terkin edilecek. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce tahsil edilen tutarlar iade edilmeyecek ve vergi dairesine takip için bildirildiği halde henüz tahsil edilmemiş kredi taksitleri içerisindeki endeks tutarları terkin edildikten sonra bakiye taksitler vadesinde ödenmediği takdirde takip edilmeye devam olunacak.

Yükseköğretim Kanunu’nda yapılan düzenlemeyle, tıp fakültelerinin 5’inci yılını tamamlayıp 6’ncı yılına geçen öğrencileri ile diş hekimliği fakültelerinin 4’üncü yılını tamamlayıp 5’inci yılına geçen öğrencilerine intörn eğitimi döneminde öğretim üyesi rehberliğinde yaptıkları uygulama çalışmaları karşılığında ilgili kurumların bütçesinden 12 ayı geçmemek üzere; devlet üniversitelerinde ödemenin yapıldığı tarihteki net asgari ücret tutarında, vakıf üniversitelerinde ise 4 bin 702 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda aylık ücret ödenecek. Bu ödemeden herhangi bir vergi kesilmeyecek. Vakıf üniversitelerinde bu tutarın üzerinde ödeme yapmaya ve yapılacak ödemenin tutarını belirlemeye mütevelli heyeti yetkili olacak.

SOSYAL HİZMETLER KANUNU’NA GEÇİCİ MADDE EKLENDİ

Sosyal Hizmetler Kanunu’na eklenen geçici maddeyle, gerçeğe uygun olmayan belge ve sağlık kurulu raporu kullanımı nedeniyle yapılan ödemeler hariç, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar bu kanun kapsamında fazla ödenen ve geri alınması gereken evde bakım yardımı ödemeleri ile bunlardan doğan faizler terkin olunacak. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce bu kapsamda tahsil edilmiş olan tutarlar bakımından ilgili kişiler lehine hiçbir şekilde alacak hakkı doğmayacak ve yapılmış olan tahsilatlar iade edilmeyecek.

Sosyal Güvenlik Kurumu’na, gayrimenkullerin elektronik ortamda satışı da dahil olmak üzere her türlü satışı ve diğer iş ve işlemlerin yürütülmesine ilişkin düzenleme yapma yetkisi verilmekte.

2 BİN TL VE ALTINDAKİ İCRA BORÇLARI SONLANDIRILABİLECEK

Teklifle; 2 bin TL ve altındaki icra borçlarına yönelik düzenleme yapılıyor. Bu çerçevede; önemli bir kısmı temel ihtiyaçlara tekabül eden elektrik, su, doğal gaz, telefon gibi abonelik sözleşmelerinden kaynaklanan küçük tutarlı borçların icra takiplerinin sonlandırılmasını özendirmek amacıyla bu alacakların ‘değersiz alacak’ kategorisine alınması ve işletme kayıtlarından çıkarılabilmesi sağlanıyor. Küçük tutarlı alacaklarla ilgili yapılan icra takiplerinin sonlandırılması amacıyla yapılan bir diğer düzenleme ile de varlık yönetim şirketlerince takip edilen ve anaparası belli tutarı aşmayan alacakların, anaparasının yarısı Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinden karşılanarak ödenmek suretiyle kalan kısmının, vekalet ücreti, faiz ve benzeri ek yükümlülüklerin takibinden vazgeçilmesi sağlanıyor.

Daha Fazla Göster
Başa dön tuşu
Yandex.Metrica