Genel

Ders kitapları iyice tuhaflaştı

Ders kitapları iyice tuhaflaştı AKP döneminde “vesayet rejimi” ve “darbeler rejimi” olarak önümüze gelmeye başladı. AKP, liberal ve dinci kesimin desteğini “ordunun ve bürokrasinin vesayetine direndiği” söylemiyle sürdürdü. AKP’nin, 12 Eylül darbe anlayışına karşı mücadele ettiğini söylemesi, 80 darbesinde eziyet çeken kimi solcunun desteğini almasını sağladı. Ders kitapları iyice tuhaflaştı detaylar haberimizde…

Ders kitapları iyice tuhaflaştı

Mustafa Solak yazdı…

Demokrat Parti’nin iktidara gelmesiyle bizzat Başbakan Adnan Menderes’in ağzından “millete mâl olmuş ve olmamış inkılaplar” üzerinden Atatürk dönemine ve devrime saldırı başlatılmıştır. 1940’lı yılların sonuyla beraber Amerikalı eğitimciler “uzman” sıfatıyla milli eğitim politikasını yönlendirmeye başlamıştır. 1952’de Türkiye’nin NATO’ya girmesiyle emperyalizmin etkisi artmıştır. Emperyalizmi başarısızlığa uğratan milli, bilimsel eğitim, artık emperyalizmin ve emperyalizmle işbirliği halindeki dini çıkarsal kullanan (dinci) kesimlerin denetimine girmiştir.

SSCB’nin dağılması ile adına “Küreselleşme” denen her türlü etnisite, dinsel inanç ile kimliğin boy gösterdiği ve dolayısıyla milli devlet karşıtı eğitim hâkim olmaya başlamıştır. Bu noktada 1970li yıllarda en etkili söylem İslam karşıtı olduğu iddiasıyla “Komünizm’e karşı mücadele” idi. Çare SSCB etrafında “Yeşil Kuşak oluşturmak”tı.

Ders kitapları iyice tuhaflaştı

“Yeşil kuşak” projesi

Emperyalizmin “Yeşil Kuşak” projesinde tarihimiz de gayrimilli ve dinci bir yapı büründürülmeli, deyim yerindeyse milletimize “bildiğiniz tüm gerçekleri unutun” dedirtilmeliydi. Buna uygun bir tarih yazımı için geçmişin eksikleri, hataları öne çıkarılarak geçmiş inkâr edilmeliydi. İttihat Terakki’den başlayarak yapılanların vesayet rejimi olduğu, halkın değerlerine karşı olanların başa geldiği, ama kendileriyle beraber artık halkın yönetimde temsil edilmeye başlandığı söylenmeye başlandı.

İşte bunun kavramsal adlandırması özellikle AKP döneminde “vesayet rejimi” ve “darbeler rejimi” olarak önümüze gelmeye başladı. AKP, liberal ve dinci kesimin desteğini “ordunun ve bürokrasinin vesayetine direndiği” söylemiyle sürdürdü. AKP’nin, 12 Eylül darbe anlayışına karşı mücadele ettiğini söylemesi, 80 darbesinde eziyet çeken kimi solcunun desteğini almasını sağladı. Kendini “laik” gören kesimler dahi katıksız veya kerhen desteklerini sürdürdüler. Hala “her şeye rağmen yetmez ama evet” söylemini savunanlar var.

Ders kitapları iyice tuhaflaştı

“Vesayet ve darbeler rejimi” söylemi artık söylem düzeyinden çıkıp nesil inşasına yöneldi. Vesayet söylemine göre İttihat Terakki darbeyle iktidara gelmişti. Bunu artık söylemden ders kitaplarına dahi geçirilmeye başlandı. 2015 yılında hazırlanan lise Tarih Dersi İttihat Terakki’nin iktidar yılları ve 1. ve 2. Meşrutiyet ile ilgili şu yazılıydı:

“1876-1971 arasında sultanlara ve/veya parlamenter rejime karşı yapılmış darbelerin (1876, 1909, 1913, 1960, 1971) aktörleri, dış ve iç sebepleri, gerçekleştirilme şekilleri ve sosyo-politik sonuçları araştırılır.” [1]

2017 yılında hazırlanan lise tarih öğretim programında benzer şekilde şu ifade yazılıdır:

“1876, 1909 ve 1913 darbelerinin aktörlerine, iç ve dış sebeplerine, gerçekleştirilme şekillerine ve sosyo-politik sonuçlarına değinilir.” [2]

Darbe süreci “1876-1913 arasındaki” ifadesiyle net olarak veriliyor. 1909 tarihi Selanik’ten gelen Harekat Ordusu’nun halife yanlısı isyanı bastırdığı, 2. Abdülhamit’in tahttan indirildiği tarihti. Bu orduda Mustafa Kemal Atatürk de vardı. Dolayısıyla Atatürk, 1909 tarihi belirtilmek suretiyle ima yoluyla “padişaha karşı darbe yapanlar” arasında sayılıyordu.

Ders kitapları iyice tuhaflaştı

Milli Egemenlik karşıtı tarih

Böylece 33 yıl ülkeyi, Meclisi tatilde (kapalı) olarak yöneten 2. Abdülhamit’e karşı İttihat Terakki önderliğindeki halk ayaklanmaları “darbe” görülüyor. Aslında sadece İttihat Terakki’ye değil milli egemenliği geliştiren Meşrutiyet’e de karşı çıkılmaktadır. Dahası Osmanlı Devleti’ndeki iç karışıklıkların ve toprak kayıplarının (Bulgaristan, Girit, Bosna-Hersek, Arnavutluk vs.) sebebi de “1876-1913 arasındaki darbe”lere bağlanmaktadır.

Cumhurbaşkanlığı sistemine tarihsel dayanak

Padişah egemenliğine karşı millet egemenliğini pekiştiren Meşrutiyet’in, yani anayasalı yönetimin, Meclislerin varlığının hedef alınmasının bir amacı var. O amaç günümüzde tek adam yönetimini hukuka bağlayan Cumhurbaşkanlığı Sistemi’ne tarihsel dayanak yaratmak. Bilinçlerde “başımızda tek adam yetkileriyle donatılan biri yani padişah olmadığı sürece darbeler olacak, ülkemizin dağılması gündeme gelecek” algısı yaratmak amaçlanıyor.

Bu sebeple Atatürk ve Cumhuriyetçi tarih anlayışı ve eğitim felsefesi “ideolojik” olarak değerlendirilip “halkın değerlerine, inancına yabancı” bulunuyor. Hükümetin eğitim siyasetinin belirlenmesinde önemli rol oynayan Eğitim Bir Sen’in (EBS) Ocak ayında hazırladığı “Gecikmiş Bir Reform: Müfredatın Demokratikleştirilmesi” başlıklı bir raporu kamuoyuyla paylaşan EBS başkanı Ali Yalçın Kemalist olduğunu düşündüğü yönetime ve ders kitaplarına şu eleştirileri getiriyordu:

Ders kitapları iyice tuhaflaştı

“Türkiye’nin müfredatı nasıl olmalıdır?” sorusuna vereceğimiz cevap nettir. Müfredatımız: Her şeyden önce devlet yerine insanı merkeze alsın. İdeoloji aktarma ve yayma aracı olmasın. Sivil, bilimsel, irfanî derinliğe ve hikmete sahip olsun. Kör taklitten ziyade analitik düşünen, sorgulayıcı ve eleştirel bakabilen aydınlık insanlar yetiştirsin.

Dahası Ali Yalçın “son 100-150 yıldır gerileyen bir stratejiye hapsolduk. Maalesef, bugünkü hâl, dünün bir sonucudur” [3] diyerek de 1876 tarihinde ilan edilen 1. Meşrutiyet’ten beri gelen demokrasi, bağımsızlık, laiklik mücadelesini hedef almaktadır.

Yalçın’ın “milletle ve gelenekle barışmak”, “devlet yerine insanı merkeze almak”, “irfanî derinlik”, “tarihiyle, kültürü ve coğrafyasıyla daha barışık olmak”, “tek tipçilik”, “son 100-150 yıldır geriledik” dediği şeyler he İttihat Terakki’yi, Atatürk’ü, cumhuriyetin kazanımlarını (çağdaş hukuk, kadın-erkek eşitliği, yurttaşlık, akıl, vb) hedef alıyor.

Tarihi de çarpıtıyorlar. İddia ettikleri gibi Batı özentisi Cumhuriyetin kuruşuyla değil Osmanlı’da başlanmıştır. Doğrusu da budur. Çünkü gerideki ileridekine yetişmek için onun teknolojisinden, mevzuatından yararlanmak durumundadır. Cumhuriyet’in temelindeki milli egemenlik 1876 Meşrutiyet ile başlamıştır. Padişahın yanında Meclis de olacaktı. Türk’ün Anadolu’ya sıkışması homojen bir ulusun varlığını daha net ortaya koymuştur. Bu ulusun da bilim, eleştirel düşünce, kadın-erkek eşitliği gibi değerlere dayanması gerekiyordu ve bu laiklik ile olurdu.

Ders kitapları iyice tuhaflaştı

Cumhuriyet tarihi’ne “darbeler tarihi” algısı

Bu değerlere saldırı tarihi çarpıtarak yapılanların darbe ürünü olduğunu söyleyerek yürütülebilirdi. 1913 tarihli “Bâb-ı Âli Baskını, Türkiye Cumhuriyeti’nde de süren bir darbe geleneğinin başlangıcı olarak kabul edildiği vurgulanır” ifadesi Türkiye Cumhuriyeti tarihinin “darbeler tarihi” olarak algılatılmasına yöneliktir. [4]

1960 ve 28 Şubat 1997 müdahalesi ile 27 Nisan e-muhtırası da “darbe” olarak nitelendirilmektedir. [5]

Atatürk’ün ilkelerinden olan laiklik de “ahlaki yozlaşma”, “manevi yozlaşma” sebeplerinden sayılmak, yeni ders kitaplarında “Batı’nın inanç problemi”, “İslam’a dışarıdan saldırı” olarak yansıtılmak Cumhuriyet’in temel değerine karşı çıkılmaktadır. [6]

Elbette buna, kimi liberal ve liberal sol kesim de “katı”, “pasif”, “özgürlükçü” “dinlere saygılı” laiklik gibi tanımlarla destek vermektedir.

Ders kitapları iyice tuhaflaştı

KUT’ÜL-AMARE zaferi öne çıkarılıyor

İkisi de Osmanlı Devleti’nde olmasına karşın Kut’ül-Amare Zaferi, Çanakkale Zaferi’ne karşı öne çıkarılmaktadır. Lise İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi öğretim programında Kut’ül-Amare bir “zafer” olarak nitelenirken Çanakkale bir “cephe” olarak belirtilmiştir:

“Kafkas, Suriye, Irak – Kut’ül-Amare Zaferi-, Çanakkale, Kanal cepheleri ele alınır.” [7]

Son yıllardaki hükümet destekli ışıklandırmalı, görkemli Kut’ül-Amare Zaferi kutlamaları yapılmaktadır. Kut’ül Amare yanında Medine Müdafaası’nın önemi üzerinde de durulmaktadır.

Ders kitapları iyice tuhaflaştı

Yeni toplum sözleşmesi olarak ‘MEDİNE VESİKASI’

Tarih anlayışını ümmet emelinde dönüştürme amacının dayanaklarından biri de Medine Vesikası’dır. Yeni 9. sınıf Tarih ders kitabında vesikaya 2 sayfaya yakın yer ayrıldı. Geçen sene yarım sayfa idi. Medine Sözleşmesi’nin gayrimüslim unsurları da bir arada tutan bir sözleşme olarak öne çıkarılıyor. [8]

Geçen sene okutulan lise son Akaid ve Kelam ders kitabında çok kültürcülüğün ulusal devlet ile ulusal kimliğin tam bir antitezi olduğu yazılıydı. [9] Medine Vesikası, tam da ulus devlet karşıtı çok kültürcülüğün tarihsel dayanağı olarak sunulmaktadır.

Atatürk ve İsmet İnönü döneminde camilerin ahıra çevrildiği, dindarların baskı altında tutulduğu yalanına karşı ise toplumu esenliğe götüren bir alternatif sunamamaktadırlar. Fıkıh, Fıkıh Okumaları, Kelam, Akaid, Temel Dini Bilgiler, yeni 9. sınıf tarih ders kitabında kadınların sosyal konum açısından ön plana çıkması, erkeklerin kadınların itaatine girmesi kıyamet alametlerinden sayılmakta, erkeğe çok eşlilik ve tek taraflı sözle boşama (talak), üvey kızıyla evlenme öngörerek kadını erkeğin kölesi olmaya alıştırmaktadırlar. Hırsızın elinin kesileceği, kasten adam öldürene kısas uygulanacağı belirtilerek insan onuruna yakışmayan cezalandırma yöntemleri dile getirilmiştir. Bu toplumu ayrıştırır, birbiriyle çatıştırır ve milleti böler.

Ders kitapları iyice tuhaflaştı

Bu millet “alternatif tarih gömleği”ne sığmaz

Alternatif tarih yaratmaya çalışanlar aslında kadını köleleştirmekte, milleti parçalamakta, milli egemenliğin yerine Halide-padişahın egemenliğini arzulamakta, milli devlet yerine fetih anlayışında olan ümmet devleti yaratmayı amaçlamaktadır. Bu ümmet devleti tek parça kalamaz. Toplumumuzun büyük çoğunluğu IŞİDvari bir dinciliği sineye çekmez. Duyarsız görünse de cumhuriyetin kazanımları toplumun bilincine sinmiştir. Dahası Aleviler toplumun beşte birinden fazladır ve böyle bir düzene teslim olmaz. Oransal olarak az olsa da gayrimüslim unsurlar da geleceklerinin ancak laik bir Cumhuriyet’te olduğunu biliyor.

Mustafa SOLAK – odatv

DİPNOT

[1] T.C. MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, Ortaöğretim Tarih Dersi (9, 10, 11 ve 12. sınıflar) Öğretim Programı, Ankara, 2015, s.52.
[2] Ortaöğrenim 9-11. Sınıf Tarih Öğretim Programı, s.46.
[3] http://www.egitimbirsen.org.tr/ebs/makaleler/491/6/ali-yalcin/tarihin-oznesi-olmak-icin-paradigmayi-degistirmeliyiz-, erişim tarihi 03.04.2017.
[4] Ortaöğretim T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Öğretim Programı Taslağı s.17.
[5] Age, s.28, Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Dersi Öğretim Programı s.23,28.
[6] Bu konuda Kelam, Fıkıh, Temel Dini Bilgiler ders kitaplarına, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretim programına bakılabilir.
[7] Ortaöğretim T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Öğretim Programı, s.28.
[8] Mehmet Ali Kapar, Erol Yüksel, Ferhat Bildik, Kazım Şahin, Leyla Şafak, Murat Ardıç, Özgür Bağcı, Süleyman Yıldız, Ed. Mehmet Ali Kapar, Ortaöğretim Tarih 9 Ders Kitabı, MEB Yayınları, Ankara, 2017, s.147-148.
[9] U. Murat Kılavuz, Nihat Morgül, Veli Karataş, Eba Müslim Yaşaroğlu, Ed. Ahmet Saim Kılavuz, Anadolu İmam Hatip Liseleri Akaid ve Kelam 12, T.C. MEB Yayınları, Ankara, 2015, s.99.

Daha Fazla Göster
Başa dön tuşu
Yandex.Metrica